Garanciális kérdések

1. A forgalmazott órákra a Strassz kft a termék adatlapján feltüntetett ideig jótállást vállal.

2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik. Az átadás napja a jótállási jegyen feltüntetésre kerül.

3. Jótállási igényét a Strassz kft által szabályosan kiállított jótállási jeggyel, illetve a vásárlást igazoló bizonylattal érvényesítheti, ezért kérjük, ezeket gondosan őrizze meg!

4. Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása alapján pótolunk!

5.  Kérjük, ellenőrizze a vásárlás napjának feltüntetését és a jótállási jegy szakszerű kitöltését! Szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített jótállási igények teljesítése a kereskedőt terheli.

6.  A fogyasztási cikk jótállási időn belüli meghibásodása esetén

a) a fogyasztó – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kellemetlenséget.

b) ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a 7. pontban írt feltételekkel nem tud eleget tenni, – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7. A kijavítást vagy kicserélést – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést leg-feljebb 15 napon belül elvégezze.

8. Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni. A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

9. A fogyasztó kijavítás iránti igényét a vásárlás helyén, vagy a jótállási jegyen feltüntetett márkaszerviznél közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a kifogását a kötelezettel közölni.

10. A jótállásra kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát a vásárlónak köteles átadni. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indoklását is a jegyzőkönyvben kell megadni. Ha a kötelezett a vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról a vásárlót legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni.

11. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó szakvéleményt kérhet. A szakvélemény beszerzése bármelyik erre jogosult vizsgáló intézetnél kezdeményezhető. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a forgalmazó fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. Szavatosság esetén az első 6 hónapban a kereskedő köteles bizonyítani és a kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségeket viselni. Hat hónap után a bizonyítási teher a fogyasztóra száll át, aki ezzel együtt a szakvélemény beszerzésével felmerülő költségeket is viseli. Ha a forgalmazó a szakvéleményt nem fogadja el, vagy nem tesz eleget bizonyítási kötelezettségének, a fogyasztó a Békéltető Testülethez fordulhat. A vásárló a vita bármely szakaszában az illetékes Bírósághoz is fordulhat.

12. Jótállási, javítási munkát a márkaszerviz kizárólag érvényes jótállási jegy alapján végez.

13. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

14. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó részére történő elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

15. Nem érvényesíthető jótállási igény az alábbi esetekben:
- A hibát nem rendeltetésszerű, durva, vagy gondatlan kezelés váltotta ki.
- A hibát  nem a kijelölt képviselet, vagy annak kiskereskedelmi üzletei révén eszközölt, nem rendeltetésszerű javítás vagy beállítás okozta.
-  Nem vízálló óráknál a vizesedésből adódó meghibásodásokra,
-  Mindennapi használatból adódó kopásra, elhasználódásra,
- A nem rendeltetésszerű, durva, nem megfelelő használatra visszavezethető sérülésekre, mint például az óra tokját, szíját, csatját, vagy az abba ágyazott köveket, a koronát, a gombokat, az óra üvegét érő külső mechanikai hatások (ütés, karcolás, súrlódás) okozta sérülésekre.

Rendeltetésszerű használatnak minősül a használati útmutató szerinti működtetés és használat.